امروز: چهارشنبه، ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳
تعداد بازدیدها: ۱۶۱۶

دانشگاه جامع علمی کاربردی - دروس رشته ها


صفحه اصلی قوانين و مقررات دروس رشته ها

دروس رشته ها

جدول دروس خاص رشته كارداني حسابداري با گرايش دولتي ومالياتي

رديفنام درستعداد واحدساعتپيشنياز يا زمان ارائه درس 
جمعنظريعملي
21 بررسي و تحليل قوانين و مقررات مالي دولتي 3 51 51   كليات حقوق
22 حسابداري دولتي(2) 3 51 51   16
23 حسابداري دولتي 2 34 34   16
24 كليات حقوقي 3        
25 كارآفريني 3   2 1  
26 جمعيت و تنظيم خانواده 1   1    

جدول دروس تخصصي رشته كارداني حسابداري با گرايش دولتي و مالياتي

رديفنام درستعداد واحدساعتپيشنياز يا زمان ارائه درس 
جمعنظريعملي
10 اصول حسابداري(1) 4 68 68    
11 اصول حسابداري(2) 4 68 68   10
12 اصول حسابداري(3) 4 68 68   11
13 حسابداري ميانه(1) 4 68 68   12
14 حسابداري(1) 3 51 51   12
15 حسابداري صنعتي(1) 3 51 51   12
16 حسابداري دولتي(1) 3 51 51   9 و 10

جدول دروس پايه رشته كارداني حسابداري با گرايشهاي دولتي و مالياتي

رديفنام درستعداد واحدساعتپيشنياز يا زمان ارائه درس 
جمعنظريعملي
1 اصول علم اقتصاد(1) 2 51 51   رياضياتپيش دانشگاهي
2 اصول علم اقتصاد(2) 2 51 51   اقتصاد(1)
3 رياضيات پايه 2 51 51   رياضياتپيش دانشگاهي
4 رياضيات كاربردي 2 51 51   3
5 آمار كاربردي 2 68 68   4
6 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها 2 51 51   2
7 حقوق تجارت 2 68 33 22  
8 مباني و كاربرد كامپيوتر 2 68 32 22 سال دوم
9 اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي 2 51 51   6

جدول دروس عمومي دوره كارداني ناپيوسته فناوري اطلاعات و ارتباطات

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنياز
نظريعمليجمع
  1 ادبيات فارسي 3 48 - 48  
  2 معارف اسلامي 2 32 - 32  
  3 اخلاق و تربيت اسلامي 2 32 - 32  
  4 زبان خارجي 3 48 - 48  
  5 تربيت بدني 1 1 - 32 32  
جمع 11 160 32 192  

گذراندن درس جمعيت و تنظيم خانواده به صورت يك واحد نظري اجباري است.

جدول دروس پايه دوره كارداني نا پيوسته فناوري اطلاعات و ارتباطات

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
  6 رياضيات عمومي 3 48 - 48 6 -
  7 آمار و احتمالات 3 48 - 48 - -
  8 فيزيك الكتريسته و مغناطيس 3 48 - 48 - -
  9 آزمايشگاه فيزيك الكتريسته مغناطيس 1 - 32 32 - 8
  10 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 2 16 48 64 - -
جمع 13 160 80 240    

 جدول دروس اصلي دوره كارداني نا پيوسته فناوري اطلاعات و ارتباطات

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
  11 زبان هاي برنامه نويسي وب 3 32 32 64    
  12 ساختمان داده ها 3 32 32 64 10  
  13 سيستم هاي عامل مديريت شبكه 2 32 - 32 10  
  14 تجزيه و تحليل سيستمها 3 32 32 64 12  
  15 آزمايشگاه پايگاه داده ها 1 - 32 32   16
  16 پايگاه دادها 3 48 - 48 12  
  17 شبكه هاي كامپيوتري 2 32 - 32 12  
  18 آزمايشگاه سيستم هاي عامل مديريت شبكه 1 - 32 32   13
  19 آزمايشگاه شبكه هاي كامپيوتري 1 - 32 32   17
جمع 19 208 192 400    

 جدول دروس تخصصي دوره كارداني نا پيوسته فناوري اطلاعات و ارتباطات

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
  20 مباني فناوري اطلاعات 3 32 32 64    
  21 مهندسي فناوري اطلاعات 3 32 32 64 20و17  
  22 محيط هاي چند رسانه اي 3 32 32 64    
  23 تجارت الكترونيكي 3 32 32 64 17  
  24 پروژه 3 - 144 144    
  25 كارآموزي 3 - 240 240    
  26 طراحي و پياده سازي كتابخانه الكترونيكي 3 32 32 64   بعد از 30 واحد
  27 مستند سازي 1 16 - 16 14  
  28 مباحث ويژه 2 32 - 32 2  
  29 زبان تخصصي 2 32 - 32 4  
جمع 25 240 544 784    

 جدول دروس اختياري دوره كارداني نا پيوسته فناوري اطلاعات و ارتباطات

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
  1 گرافيك كامپيوتري 2 16 32 48    
  2 مهندسي اينترنت 2 16 32 48    
  3 هوش مصنوعي 2 16 32 48    
  4 شبيه سازي كامپيوتري 2 16 32 48    
  5 آشنايي با مباني امنيت شبكه 2 16 32 48    
جمع 4 33 64 96    

 دوره كارداني ناپيوسته علمي- كاربردي برق صنعتي جدول دروس عمومي

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
  1 معارف اسلامي(1) 2 34 - 34    
  2 اخلاق و تربيت اسلامي 2 34 - 34    
  3 زبان فارسي 3 51 - 51    
  4 زبان خارجي 3 51 - 51    
  5 تربيت بدني (1) 1 - 34 34    
جمع 11 170 34 204    

 جدول دروس پايه دوره كارداني ناپيوسته علمي- كاربردي برق صنعتي

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
4111 1 رياضيات عمومي 3 51 - 51    
4111 2 فيزيك عمومي 2 34 - 34    
4111 3 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 2 34 - 34    
4111 4 مواد شناسي برق 2 34 - 34    
4111 5 ايمني و بهداشت صنعتي 1 17 - 17    
4111 6 مباني كامپيوتر 2 17 51 68    
4111 7 نقشه كشي عمومي 2 17 51 68    
جمع 14 204 102 206    

 جدول دروس اصلي دوره كارداني ناپيوسته علمي- كاربردي برق صنعتي

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
41210 1 كارگاه مكانيك عمومي 1 - 68 68    
41211 2 كارگاه عمومي برق 2 - 102 102    
41212 3 زبان فني(كاتالوگ خوابي) 2 34 - 34 زبان خارجه  
41213 4 رياضي كاربردي 2 34 - 34 رياضي عمومي  
41214 5 مدارات الكتريكي 1 2 34 - 34 فيزيك الكتريسيته  
41215 6 مدارات الكتريكي 2 2 34 - 34    
41216 7 الكترونيك عمومي 2 34 - 34    
41217 8 آزمايشگاه مدار الكتريكي 1 - 34 34 مدار الكتريكي  
41218 9 آزمايشگاه الكترونيك عمومي 1 - 34 34    
41219 10 كارگاه برق صنعتي 2 - 152 152 كارگاه برق  
جمع 18 170 391 561    

جدول دروس تخصص دوره كارداني ناپيوسته علمي- كاربردي برق صنعتي

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
41310 1 رسم فني برق 1+1 17 34 51   كارگاه عمومي برق
41311 2 كارگاه برق صنعتي 2 3 - 153 153 كارگاه برق صنعتي 1  
41312 3 ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم 2 34 - 34   مدارات الكتريكي 2
41313 4 ترانسفورماتور 2 34 - 34 مدارات الكتريكي 2  
41314 5 ماشينهاي جريان متناوب 2 34 - 34 ماشين هاي جريان مستقمي ترانسفورماتور
41315 6 اندازه گيري الكتريكي 2 34 - 34 مدارات الكتريكي 2  
41316 7 انتقال و توزيع انرژي الكتريكي 2 34 - 34   ماشين هاي جريان متناوب
41317 8 آزمايشگاه انتقال و توزيع انرژي 1 - 34 34   انتقال و توزيع انرژي الكتريكي
41318 9 الكترونيك صنعتي 2 34 - 34 الكترونيك عمومي  
41319 10 آزمايشگاه الكترونيك صنعتي 1 - 34 34   الكترونيك صنعتي
41320 11 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1 - 34 34   ماشين هاي جريان متناوب
41321 12 سيستمهاي كنترل اتوماتيك 1+1 17 51 68 الكترونيك صنعتي  
41322 13 رله و حفاظت 2 34 - 34   انتقال و توزيع انرژي الكتريكي
41323 14 سيم كشي روشنائي صنعتي 2 51 - 51 رسم فني برق، آزمايشگاه مدار الكتريكي اندازه گيري الكتريكي
41324 15 تعمير و نگهداري 1+1 17 17 68 ماشين جريان متناوب  
جمع 29 340 391 731    

 جدول دروس تخصص دوره كارداني ناپيوسته علمي –كاربردي جوشكاري

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
21310 1 طراحي جوش 3 51 - 51 21211  
21311 2 متالوژي جوش (1) 2 34 51 34 21114  
21312 3 متالوژي جوش (2) 3 34 105 85 21311  
21313 4 جوش قوسي با الكترود 5 51 2 153 21311 21313
21314 5 جوشكاري اكسي استيلن 2 17 51 68   21311
21315 6 جوشكاري تحت پوشش گازهاي محافظ و پلاسما 2 17 51 68 21314 21313
21316 7 جوشكاري زير پودري، الكترو اسلاك و الكتروفلاكس دار 2 17 51 68 21313  
21317 8 جوشكاري مقاومتي 2 17 51 68 21313  
21318 9 جوشكاري فولادها و چدنها 2 17 51 68 21311 21313
21319 10 جوشكاري فلزات غير آهني 2 17 51 68 21312 21313
21320 11 برشكاري بوسيله گاز و برق 2 17 51 68 21313 21314
21321 12 پروژه علمي 2 - 102 102    
جمع 29 289 612 901    

جدول دروس اصلي دوره كارداني ناپيوسته علمي –كاربردي جوشكاري

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
21210 1 استاتيك 3 51 - 51   21116
21211 2 مقاومت مصالح 2 34 - 34 21210  
21212 3 آزمايشگاه مقاومت مصالح 2 - 34 34   21211
21213 4 كاربرد برق در جوشكاري 3 34 34 68    
21214 5 رسم فني 2 2 17 34 51 21114  
21215 6 زبان فني 2 34 - 34 4  
21216 7 طراحي به كمك كامپيوتر 2 17 34 51 21116  
21217 8 آزمايشگاه متالوگرافي 1 - 34 34    
21218 9 ماشين ابزار 2 17 51 68    
جمع 18 204 221 425    

جدول دروس پايه دوره كارداني ناپيوسته علمي –كاربردي جوشكاري

شماره درسرديفنام درستعداد واحدساعتپيشنيازهمنياز
نظريعمليجمع
21110 1 رياضيات عمومي 3 51 - 51    
21111 2 فيزيك حرارت 2 34 - 34   21110
21112 3 شيمي عمومي 2 34 - 34    
21113 4 فيزيك مكانيك 2 34 - 34   21110
21114 5 رسم فني 1 2 17 34 51    
21115 6 ايمني و بهداشت 1 17 - 17    
21116 7 مباني كامپيوتر 2 17 34 51    
جمع 14 204 68 272