امروز: جمعه، ۲۹ فروردين ۱۳۹۳
تعداد بازدیدها: ۱۵۷۷

دانشگاه جامع علمی کاربردی - قوانین و مقررات


صفحه اصلی قوانين و مقررات دروس رشته ها

قوانین و مقررات

تذكرات مهم در رابطه با مقررات وظيفه عمومي مقاطع کاردانی

الف- دانشجويان انصرافي دانشگاهها (از جمله دانشگاه جامع علمی-کاربردی) و موسسات آموزش عالي كشور (اعم از دوره هاي روزانه، شبانه و يا نيمه حضوري ) و همچنين دانشگاه پيام نور ، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و ديگر موسسات آموزش عالي (موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ، دانشگاه آزاد اسلامي و .. ) كه از معافيت تحصيلي استفاده كرده اند ، در صورت قبولي حق ثبت نام ندارند.

ب- افرادي كه داراي ديپلم كامل متوسطه نظام قديم و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهی نظام جديد آموزش متوسطه مي باشند و از معافيت تحصيلي موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي مصوب استفاده مي كنند ،‌حق ثبت نام ندارند.

 

منع تحصيل همزمان

ماده 4: دانشجو در يك زمان حق نامنويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از یک گرايش در يك يا چند دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] ذيربط بپردازد.

تبصره : دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)، از شمول اين ماده مستثني هستند.

تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرايي اين تبصره، توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين و ابلاغ مي شود.

 

تعداد واحدها

ماده 11: هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 1ـ در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2ـ در صورتيكه دانشجو براي فراغت ازتحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] و تأييد استاد مربوط، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذارند.

تبصره 3ـ اگردانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] درنيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.

 

طول دوره

ماده 13ـ حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.

 

حضور در جلسات درس

ماده 14: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند. در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

غيبت در امتحان

ماده 15ـ غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

ماده 16ـ تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است. )مرکز)

 

حذف و اضافه

ماده 17ـ دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلت كمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه جا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حدمقرر تجاوز نكند.

ماده 18ـ درصورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولا" غيبت دانشجو در آن درس بيش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا"، تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 19ـ حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها درصورتي مجاز است كه بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره-چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشته باشد می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی را جهت تایید به مراکز بهداشتی و یا پزشک معتمد موسسه ومراکز آموزشی علمی – کاربردی ارائه نمایند. لازم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکان پذیر نمی باشد.

درس ناتمام

ماده 23ـ در موارد استثنايي ، نمره تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شود، درصورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسرنباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.

نامنويسي مشروط

ماده 27ـ ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نامنويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره ـ هر دانشگاه [[مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي، كتبا" اطلاع دهد. و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه [[مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 28ـ دانشجويي كه به صورت مشروط نامنويسي مي كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 29ـ درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي یا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود.

 

مرخصي تحصيلي

ماده 33ـ دانشجو مي تواند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي یک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره1 ـ مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

تبصره2-با توجه به بندهاي الف – 4،الف 5 ماده 2 آئين نامه اجرائي كميسيون موارد خاص ،كميسيون موارد خاص دانشگاه یا واحدهای استانی ميتوانند نسبت به افزايش مدت مرخصی اقدام نمايند

ماده 34ـ تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يادانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  تسليم گردد.

تبصره ـ ‌اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نامنويسي، موافقت يا عدم موافقت درخواست دانشجو را كتبا" به وي ابلاغ نمايد.

 

انصراف از تحصيل

ماده 35ـ ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره ـ در موارد استثنايي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] ارائه دهد. درصورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه [[موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36ـ دانشجويي كه بخواهد از تحصیل منصرف شود ، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه  [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1ـ‌ دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.

تبصره 2ـ تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است.

 

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37ـ دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه، به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] ، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيلي، تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 

انتقال

ماده 38ـ انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه [[ دانشگاه، موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] به دانشگاه [[ دانشگاه، موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 39ـ انتقال دانشجو به هريك از دانشگاهها [[ دانشگاهها ، موسسات و مرکز علمی – کاربردی ]] تهران ممنوع است جز در موارد زير:

1ـ شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2ـ معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد

3ـ ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد. به تأييد مراجع ذي ربط..

تبصره 1ـ هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2ـ براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد

تبصره 3ـ در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نيز در شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تذکر:در صورت دارا بودن شرایط ماده 39 شوراهای آموزشی واحدهای استانی در خصوص انتقال به سایر مراکز شهرستان نیز می باید اقدام نمایند.

ماده 44ـ‌ دانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  مبدأ تسليم نمايد.

تبصره ـ تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينأ در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود

ماده 47ـ مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود. و در آن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي[[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  مبدأ و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.

ماده 48ـ انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است.

 

دانشجوي مهمان

ماده 49ـ در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با موافقت دانشگاههاي [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان، به طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

ماده 50ـ مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه[[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] ، مشروط بر اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه[[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  مبدأ گذرانده باشد.

ماده 51ـ مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس بانظر دانشگاه [[موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]  مبدأ و موافقت دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] مقصد بلامانع است.

تبصره-چنانچه دانشجویی در هر یک از دو نظام آموزشی ترمی یا پودمانی نتواند یک یا چند درس خود را در نظام مربوطه بگذراند ودر صورتیکه درس مذکور پیشنیاز سایر دروس بوده و یا موجب فراغت از تحصیل دانشجو گردد، دانشجو می تواند در شرایط مطروحه و به تشخیص شورای آموزشی واحدهای استانی با در نظر گرفتن سیلابس درسی  و تعداد واحدهای آن در نظام آموزشی دیگر در همان مرکز و یا در یکی از مراکز آموزشی با موافقت مراکز آموزشی مبدا و مقصد نسبت به اخذ دروس موردنظر اقدام نماید.

تبصره-چنانچه دانشجویی در هر یک از دو نظام آموزشی ترمی یا پودمانی نتواند یک یا چند درس خود را در نظام مربوطه بگذراند ودر صورتیکه درس مذکور پیشنیاز سایر دروس بوده و یا موجب فراغت از تحصیل دانشجو گردد، دانشجو می تواند در شرایط مطروحه و به تشخیص شورای آموزشی واحدهای استانی با در نظر گرفتن سیلابس درسی  و تعداد واحدهای آن در نظام آموزشی دیگر در همان مرکز و یا در یکی از مراکز آموزشی با موافقت مراکز آموزشی مبدا و مقصد نسبت به اخذ دروس موردنظر اقدام نماید.

ماده 52ـ هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر تا یک نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی]]، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره ـ انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت، بايد بااطلاع گروه آموزشي دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] مبدأ و طبق شرايط دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] مقصد باشد.

ماده 53ـ واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]]مي گذراند، عينأ در كارنامه او در دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] مبدأ ثبت مي شود. و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

ماده  54ـ مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] مبدأ صادر مي شود.

تبصره-در نظام علمی – کاربردی گواهینامه موقت فارغ التحصیلی توسط موسسات و مراکز تهیه و پس از طی مراحل قانونی توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی صادر می شود.

 

تغيير رشته

ماده 55ـ دانشجو در طول دوران تحصيل درمقطع كارداني و كارشناسي مي تواند، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه [[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] تغيير رشته دهد:

1ـ ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2ـ حداقل 6/1 و حداكثر3/2  واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3ـ نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.

4ـ باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

5-تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته در يك زير گروه با مراعات ساير شرايط اين ماده انجام ميشود

تبصره 1ـ تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

دانشجوي متقاضي تغيير رشته بايد شرايط اوليه ثبت نام در كد رشته هاي مورد تقاضا را داشته باشد.

ماده 56ـ تغيير رشته درمقاطع تحصيلي هم سطح، صورت مي گيرد. در غير اين صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر، امكان پذير است.

ماده 57ـ درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نامنويسي كند و پس از نامنويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره ـ اقدام نكردن دانشجو به نامنويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده 58ـ دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1ـ دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعأ به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.

تبصره 2ـ درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي موردنياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.

 

پذيرش واحدهاي درسي

ماده 63ـ‌ معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلا" در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:

 كليه دانشجويان مي بايست در دانشگاهها وموسسات آموزش قبلي از طريق آزمون پذيرش شده باشند ،‌ دانشجويان سابق دانشگاه جامع علمي – كاربردي از اين موضوع مستثني هستند.

1ـ دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

2ـ دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

3ـ تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.

4ـ محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1ـ معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ربط دردانشگاه[[ موسسه یا مرکز آموزش علمی- کاربردی ]] پذيرنده انجام مي شود.

تبصره 2ـ‌ نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 3ـ به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

تبصره4- دانشجويان و فارغ التحصيلان و دانشجويان انصرافي دوره هاي آموزشي پودماني مي توانند در صورت قبولي در آزمون ورودي دانشگاه جامع ، به نظام آموزش نيمسالي اين دانشگاه راه يابند ، در اينصورت درسهاي گذرانده دانشجو توسط گروه آموزشي ذيربط معادلسازي شده ، حداكثر پنجاه درصد آنها پذيرفته و در كارنامه دانشجو ثبت خواهدشد.

تبصره5- در صورتيكه ميانگين كل دروس گذرانده شده افراد موضوع تبصره 4در دوره پودماني حداقل 15 بوده ودروس را  با نمره  14 گذرانده باشد از رعايت سقف 50 درصد معاف هستند،‌ تعداد دروس قابل معادلسازي بايد تا حدي باشد كه دانشجو 25 واحد در دوره جديد ثبت نام نمايد.

1- دروس عمومي ، اصلي و پايه وتخصصي دانشجويان انصرافي ، اخراجي و فارغ التحصيل سابق دانشگاههاي دولتي ، آموزشكده هاي فني و حرفه اي و علمي – كاربردي(ترمي) در صورت پذيرش در دانشگاه با رعايت ماده63 آيين نامه آموزشي به نحوي معادلسازي مي گردد كه دانشجويان در دوره جديد حداقل 25 واحد درسي ثبت نام نموده و بگذرانند.

2- تنها دروس عمومي و پايه دانشجويان انصرافي ، اخراجي و فارغ التحصيل سابق دانشگاههاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه با رعايت ماده 63 آيين نامه آموزشي  معادلسازي مي گردد.

گروه آموزشي مراكز  مي بايد پس از بررسي ريز دروس، تعداد واحد و نمرات اكتسابي و مقاطع تحصيلي (هم سطح ، ازمقطع تحصيلي بالا به پايين و ازمقطع كارداني به كارشناسي پيوسته ) درصورت مطابقت نسبت به معادلسازي دروس اقدام نمايند.

ازمقطع كارداني به كارشناسي ناپيوسته درصورت تطابق نوع مدرك فقط دروس جبراني قابل پذيرش مي باشد.

 

فراغت از تحصيل

ماده 64ـ دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.

ماده 65ـ ميا نگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد، مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي (در دوره كارداني) و 2 نيمسال تحصيلي ( در دوره كارشناسي)، مجددأ انتخاب و آن درس را تكرار كند، تا ميانگين كل خود را جبران نمايد.

در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.