خانهنقشهenglish

معاونت عمران و محيط زيست

آخرین ویرایش

رديف سمت داخلي تلفن مستقيم
1 معاون 106 32904722
2 مدير فني و پيمانها 119 32942363
3 مدير ايمني، بهداشت، محيط زيست و انرژي 118  
4 امور پيمانها 227  
5 کارشناس برنامه عملياتي، قيمت گذاري و اطلاعات مكاني 230  
6 کارشناس نظارت 117  

 عمران و محيط زيست

1. برنامه ريزي براي نظارت و كنترل پروژه ها
2. اجراي دستورالعمل و بخشنامه ها و آئين نامه هاي اجرايي
3. برآورد قيمت پروژه ها و برگزاري مناقصه
4. هماهنگي با ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه مسائل زيرساختي در شهركهاي صنعتي
5. برنامه ريزي براي طراحي و محاسبات شهركهاي صنعتي مصوب هيئت محترم دولت و محاسبات پروژه هاي عمراني
6. شركت در جلسات كميته تصويب طرحها
7. انجام ساير امور مربوط كه از سوي مديرعامل ارجاع مي شود.
8. صدور مجوز ساخت و پايان كار

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت شهرک های صنعتی استان قم می باشد

 

شرکت شهرک های صنعتی استان قم

traffic analysis